Strategia rozwoju aglomeracji poznańskiej

Metropolitalna oferta turystyczna

 Cel: Osiągnięcie spójności i koordynacja inicjatyw turystycznych i rekreacyjnych podejmowanych w metropolii poprzez tworzenie metropolitalnych produktów turystycznych, budowę wspólnego systemu informacji turystycznej, zintegrowaną promocję oraz kreatywne łączenie atrakcji, walorów, wydarzeń, usług i infrastruktury turystycznej w aglomeracji.

 Uzasadnienie: Wszystkie władze samorządowe w aglomeracji podejmują aktualnie działania w zakresie rozwoju turystyki, jednak stosowane metody oraz stopień koordynacji przedsięwzięć są bardzo zróżnicowane. Większość dotychczasowych działań charakteryzuje się ograniczeniem do obszaru danej jednostki terytorialnej, a przez to brakiem integralności i uporządkowania w skali całej aglomeracji. Stoi to w sprzeczności z punktem widzenia mieszkańców oraz odwiedzających, którzy postrzegają Poznań wraz z okolicami jako spójny obszar turystyczny i rekreacyjny. Problemem jest także niedostatek lub rozproszenie informacji z zakresu działalności turystycznej, zarówno po stronie zarządzających, jak i samych turystów, co z jednej strony utrudnia podejmowanie skutecznych decyzji strategicznych, a z drugiej nie pozwala wyeksponować pełnego wachlarza turystycznych atrakcji aglomeracji. Mimo dużego potencjału turystycznego głównym problemem aglomeracji jest brak uporządkowania walorów turystycznych w pakiety produktowe. Połączenie zestawu atrakcji, usług i infrastruktury oferowanych w przestrzeni miejskiej z możliwościami aktywności turystycznej na terenach podmiejskich stanowi podstawą do tworzenia pełnych, terytorialnych produktów turystycznych i rekreacyjnych, powstających „wokół” atrakcji i wypoczynku. Tworzenie metropolitalnych produktów turystycznych nie polega na tworzeniu gotowych komercyjnych pakietów dla turystów oraz mieszkańców aglomeracji. Proces ten opiera się na usystematyzowaniu i integracji atrakcji, walorów, wydarzeń, usług i infrastruktury znajdujących się na terenie poszczególnych jednostek administracyjnych aglomeracji poznańskiej. Kierunkiem strategicznym rozwoju funkcji turystycznej w aspekcie infrastrukturalnym, instytucjonalnym oraz marketingowym powinna być synergia turystyki biznesowej, kulturowej (krajoznawczej) oraz kwalifikowanej (aktywnej). Wszelkie działania rozwojowe powinny uwzględniać umiejętne dopełnianie się ofert skierowanych do mieszkańców i turystów o motywach związanych z wolnym czasem (rekreacją, rozrywką i kulturą) z ofertami ukierunkowanymi na podróżujących służbowo. Wymiarem tego współrozwoju powinna być synergia czasowa (turystyka biznesowa wspierana w wymiarze tygodniowym od poniedziałku do piątku, turystyka kulturowa i aktywna w weekendy, czas urlopowy, święta), przestrzenna oraz promocyjna.

 Wizja sukcesu: Rozwój turystyki i rekreacji w metropolii następować będzie w sposób zintegrowany i skoordynowany. Systematyczny monitoring stanu gospodarki turystycznej, koordynacja zarządzania, wzmocnienie promocji oraz wyprofilowane produkty turystyczne sprawią, że Metropolia Poznań będzie znana na krajowym i europejskim rynku turystycznym, a jej ofertą będzie cechować innowacyjność, solidność jakościowa i elastyczność organizacyjna, a także harmonijne połączenie oferty dla podróżujących służbowo i w czasie wolnym. Spójna sieć punktów informacji turystycznej oraz portale internetowe umożliwią tworzenie nowych oraz wzbogacanie istniejących produktów: turystyki biznesowej, kulturowej, aktywnej i rekreacji. Zintegrowane podejście do terytorialnego zarządzania turystyką i jej promocji będzie wyróżnikiem Metropolii Poznań na tle innych aglomeracji.

Proponowane działania:

 4.3.1. Zintegrowany system monitoringu i oceny rozwoju funkcji turystycznej. Stworzenie na szczeblu metropolii ośrodka monitorowania, gromadzenia i przetwarzania informacji na temat funkcjonowania turystyki, który pozwoli na podejmowanie skutecznych decyzji strategicznych dotyczących jej dalszego rozwoju i promocji.

 4.3.2. Kompleksowy system informacji i promocji  turystycznej. Integracja punktów informacji turystycznej („it”) w ramach metropolii (obsługa turystów i mieszkańców metropolii w zakresie „it”, dystrybucja materiałów informacyjno-promocyjnych, działalność komercyjna), stworzenie systemu turystycznej identyfikacji przestrzennej (także w powiązaniu z technologią GPS), oraz wdrożenie wspólnego portalu turystycznego w celu zwiększenia zasięgu i skuteczności działań promocyjnych, skłonienia turystów do przedłużenia pobytu na terenie metropolii i wzmocnienia zainteresowania jej ofertę wszystkich mieszkańców.

 

 

 4.3.3. Zintegrowany produkt turystyki biznesowej. Podniesienie konkurencyjności produktu turystyki biznesowej Metropolii Poznań poprzez integracją ofert poszczególnych usługodawców i jednostek terytorialnych, prowadzenie wspólnego kalendarza konferencji targów i wydarzeń biznesowych, spójną promocją i akwizycją na szczeblu metropolitalnym oraz rozwój infrastruktury konferencyjno-targowej.

 4.3.4. Zintegrowane produkty turystyki kwalifikowanej (aktywnej), kulturowej oraz rekreacji. Podniesienie atrakcyjności turystycznej Metropolii Poznań poprzez uporządkowanie istniejącej oferty w pakiety tematyczne, łączenie walorów Poznania z atrakcjami podmiejskimi oraz kreowanie innowacyjnych ofert i atrakcji z zakresu turystyki rowerowej, wodnej (m.in. w oparciu o rzekę Wartę), gier miejskich, szlaków tematycznych, cyklów wydarzeń.

 Powiązania z innymi programami:

 1.3. Ochrona i kształtowanie krajobrazu kulturowego.

 2.4. Rozwój transportu rowerowego.

 4.2. Współpraca i uczestnictwo w kulturze.

 4.4. Metropolia sportu.

 5.4. Strategia marki i produkty metropolitalne.

 5.5. Metropolia w sieci międzynarodowej.

 Efekty i mierniki realizacji programu:

 • liczba turystów i poziom ich zadowolenia z pobytu w metropolii,

 • liczba mieszkańców korzystających z oferty rekreacyjnej,

 • liczba metropolitalnych pakietów turystycznych,

 • liczba zintegrowanych punktów „it”,

 • liczba osób korzystających z usług systemu „it” oraz metropolitalnego portalu turystycznego,

 • liczba nowych wydarzeń i atrakcji.

 Źródła finansowania:

 • budżety gmin i powiatów,

 • środki związków i stowarzyszeń samorządowych,

 • budżet województwa,

 • fundusze europejskie,

 • partnerstwo publiczno-prywatne.

 Realizatorzy:

 • Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna,

 • samorządy miast, gmin i powiatów (jednostki ds. turystyki i ds. promocji),

 • związki i stowarzyszenia samorządowe (m.in. Związek Międzygminny Puszcza Zielonka, Stowarzyszenie Gmin WPN).

 Partnerzy programu:

 • samorząd województwa,

 • media lokalne i regionalne,

 • organizacje turystyczne,

 • biura turystyczne.

 Beneficjenci:

 • mieszkańcy metropolii,

 • turyści,

 • przedsiębiorstwa turystyczne.

 

bottom